Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.piotrlesniak.com

 

Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.piotrlesniak.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zapisu regulaminu mają zastosowanie także do zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznych wysyłanych na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, a dotyczących Prac zaprezentowanych w Sklepie.

 

§ 1 Definicje.

Ilekroć w regulaminie odwołano się do pojęć podanych niżej, to wiążąca dla takiego pojęcia jest poniższa definicja:

 • a)  Sprzedawca - Piotr Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR LEŚNIAK, ul. Fosa 37B/36, 02-768 Warszawa, NIP: 7491396889; REGON: 146666527;
 • b)  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.piotrlesniak.com ;
 • c)  Praca - oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, stworzona przez Sprzedawcę na indywidualne zamówienie Klienta, numerowana grafika, przedmiot z grafiką, ilustracja, rysunek, rzeźba, medal, płaskorzeźba, odlew, zdjęcie lub inne dzieło sztuki autorstwa Piotra Leśniaka;
 • d)  Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych składająca zamówienie lub zawierająca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 • e)  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Pracy zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu lub za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej;
 • f)  Dostawa - czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Pracy określonej w zamówieniu;
 • g)  Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Prac;

              h) Adres Dostawy - adres, który Klient wskazuje Sprzedawcy, jako miejsce dostarczenia zamówienia.

 

§ 2 Informacje ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Prace,
  dostarczania zamówionych Prac Klientowi, dokonywania przez Klienta zapłaty za zamówienie Prace, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sprzedaż Prac prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcę.
 3. Właścicielem Sklepu jest Piotr Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR LEŚNIAK, ul. Fosa 37 B / 36, 02-768 Warszawa, NIP: 7491396889; REGON: 146666527
  Siedziba prowadzonej działalności i adres do korespondencji to:
  Piotr Leśniak
  ul. Fosa 37 B / 36, 02768 Warszawa
  e-mail: info@sklep.piotrlesniak.com
  numer rachunku bankowego: 14 1140 2017 0000 4502 1301 9882 Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 5. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 3 Przedmiot zamówienia.

 1. Prace zamawiane i sprzedawane za pośrednictwem Sklepu wykonywane są na
  życzenie Klienta, po złożeniu zamówienia, w którym Klient określa parametry
  zamówienia, wybiera wzór, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.
 2. Oferowane Prace są wykonywane indywidualnie według zamówienia złożonego
  przez Klienta, przy której widnieje informacja o dostępności „wykonywany na zamówienie“, jest rzeczą nieprefabrykowaną. Praca zamówiona przez Klienta jest tworzona na podstawie zaprezentowanych w Sklepie wzorów z wyszczególnionymi dostępnymi opcjonalnymi cechami i dodatkami,  grafik, zdjęć. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru wzoru, wymiaru, cech dodatkowych. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną (skalkulowaną według podanych przez Klienta parametrów) cenę Pracy oraz wartość całkowitą zamówienia.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Klient akceptuje, że ze względu na iż Prace oferowane do sprzedaży w Sklepie prezentowane są za pośrednictwem medium elektronicznego - strony internetowej, to zamówiona przez Klienta i doręczona mu Praca, może w niewielkim stopniu różnić się kolorystycznie od wersji prezentowanej w Sklepie. Klient akceptuje też, że ze względu na ręczny proces powstawania takich prac jak rzeźby odlewane w brązie, konglomeracie marmurowo-żywicznym, gipsie, żywicy poliuretanowej i ze względu na technologię tych procesów praca może mieć drobne niedoskonałości powierzchni odlewu będące cecha charakterystyczną dla niemaszynowego procesu wytwarzania. Co za tym idzie każdy egzemplarz takiej pracy może nosić drobne cechy indywidualne niedostrzegalne na wizualizacjach wzorcowych prezentowanych w Sklepie.
 5. § 4 Zamówienia i płatności.
 6. 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 1.                       a)  poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2.                             e)  mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

 

2. Klientem uprawnionym do składania zamówienia na Pracę jest Klient:

  • a)  posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;
  • b)  nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący
   zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania lub poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy w drodze indywidualnych negocjacji ze Sprzedawcą.
 1. Klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika Sklepu po:
  • a)  wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w
   formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła);
  • b)  dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy
   Klienta.
 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Zamówienie na Pracę składane jest za pośrednictwem Sklepu. W przypadku zamówień Prac o innych parametrach technicznych, niż te podane w Sklepie, zamówienie jest składane za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy.  Oprawa Prac takich jak grafiki czy zdjęcia jest możliwa na indywidualne życzenie Klienta zgłoszone za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oprawa Pracy i sposób jej wykonania musi zostać każdorazowo uzgodniona i zaakceptowana przez Sprzedawcę.
 4. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie danej Pracy do Koszyka, po uprzednim wyborze parametrów Pracy, przez wybór przycisku – „Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia przez wybór przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, a następnie potwierdza adres dostawy i wybiera sposób doręczenia zamówionej Pracy. Po dokonaniu tych czynności Klient wybiera sposób zapłaty za złożone zamówienie i przenoszony jest na stronę operatora płatności, za pośrednictwem którego dokonuje zapłaty ceny zamówienia. Po dokonaniu zapłaty, Klient otrzymuje komunikat ze Sklepu o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie w sposób analogiczny do tego, w jaki czyni to Klient będący zarejestrowany użytkownikiem, przy czym przed dokonaniem płatności, musi każdorazowo podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy, Klient składa zamówienie podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym parametry zamawianej Pracy.
 1. Złożenie zamówienia na Pracę możliwe jest po podaniu przez Klienta danych osobowych i Adresu dostawy, niezbędnych do realizacji i dostawy zamówionej Pracy. W przypadku Klienta posiadającego status zarejestrowanego użytkownika Sklepu dokonywane jest jeden raz w procesie rejestracji, w przypadku pozostałych Klientów dane te muszą zostać podane każdorazowo przy składaniu zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w zamówieniu w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z regulaminem Sklepu.
 2. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Pracy.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedaż Prac jest prowadzona na terytorium Polski i za granicą.
 5. Ceny Prac podane w Sklepie są wyrażone są w polskich złotych. Podane ceny są cenami
  brutto. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

11.Zamówienia składane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących i podanych przez Sklep warunków i cen. W przypadku Prac zamawianych przez Klienta za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy, cena Pracy ustalana jest indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Ceny Prac zawierają koszty opakowania prac nieoprawionych. W przypadku Prac, które zostały oprawione na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Sprzedawca jest uprawniony do powiększenia Ceny o koszty opakowania Pracy. Ceny prac nie zawierają kosztów wysyłki.

 1. Całkowita wartość zamówienia Prac nieoprawionych to suma ceny zamówionej Pracy i kosztów wysyłki. W przypadku Prac oprawionych na życzenie klienta, całkowita wartość zamówienia to suma ceny zamówionej Pracy, kosztów oprawy, kosztów opakowania i kosztów wysyłki. Klient zostanie poinformowany przez Sklep o całkowitej wartości zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej lub w chwili składania zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu.
 2. Klient dokonuje zapłaty za złożone zamówienie poprzez dokonanie wpłaty kwoty odpowiadającej całkowitej wartości zamówienia. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za złożone zamówienie w przeciągu 48 godzin. Po upływie tego terminu Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.
 4. Sposób transportu i koszty wysyłki Pracy w przypadku zamówień, które mają być doręczone na adres poza Polską, są uzgadnianie indywidualnie z Klientem.

16.      Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty kwoty odpowiadającej całkowitej wartości zamówienia na rachunku bankowym Właściciela Sklepu.

§ 5 Warunki dostawy.
1. W przypadku zamówionej i opłaconej Pracy wysyłka następuję w przeciągu czasu określonego w specyfikacji danej Pracy od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, którą jest moment zaksięgowania przez Sprzedawcę kwoty odpowiadającej wartości zamówienia. W przypadku zamówionej i opłaconej Pracy drukowanej takiej jak grafika, plakat zdjęcie, która na życzenie Klienta ma zostać oprawiona, termin wysyłki wydłuża się o cztery dni robocze od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamówienia o różnym czasie wysyłki wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.

 1. Sklep dołoży wszelkich starań aby wysyłka i doręczenie Pracy zostało zrealizowane w jak najszybszym terminie od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku znacznej ilość zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki Pracy w dłuższym czasie, niż tej określony w pkt 1, o czym Klient zostanie powiadomiony.
 3. Wysyłka Pracy dokonywana jest za pośrednictwem Dostawcy na wskazany przez Klienta w zamówieniu Adres dostawy.
 4. Sklep zapewnia stosowne opakowanie Pracy, które ma zapobiec uszkodzeniu i zniszczeniu jej w trakcie transportu przez Dostawcę.
 5. Praca doręczana jest w czasie nie dłuższym niż czas przewidziany na wysyłkę pracy wydłużonym o czas, w którym Dostawca zobowiązany jest do doręczenia Pracy.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne nie dochowanie terminu doręczenia Pracy będące następstwem winy Dostawcy lub podania przez Klienta błędnego Adresu dostawy.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do Pracy będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę obejmującą zakupioną Pracę, koszty przesyłki.
 9. § 6 Rękojmia.
 10. 1. Sprzedawca zapewnia wykonanie i dostawę Pracy pozbawionej wad fizycznych i
  prawnych. Za wadę fizyczną w przypadku odlewów Prac rzeźbiarskich nie uznaje się drobnych artefaktów powierzchni odlewu. Ze względu na ręczny proces powstawania takich prac jak rzeźby odlewane w brązie, konglomeracie marmurowo-żywicznym, gipsie, żywicy poliuretanowej i ze względu na technologię tych procesów praca może mieć drobne niedoskonałości powierzchni odlewu będące cecha charakterystyczną dla niemaszynowego procesu wytwarzania.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Praca ma wadę fizyczną lub
  prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Praca ma wadę, Klient może:
 • a)  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Pracę wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Praca była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Pracy na wolną od wad lub usunięcia wad.
 • b)  żądać wymiany Pracy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Pracy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z proponowanym przez Sprzedawcę sposobem usunięcia wady. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Pracy, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Pracę wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Nieznaczne odstępstwa kolorów Pracy w porównaniu z motywami wzorcowymi prezentowanym w Sklepie, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. W przypadku Prac rzeźbiarskich i ich odlewów każdy egzemplarz może nosić drobne cechy indywidualne odlewanej powierzchni, odcień koloru powierzchni bądź patyny różniący się od prezentowanych w sklepie. Jest to właściwość ręcznego sposobu tworzenia Prac i powielania ich, co dodaje im charakteru indywidualnego. Tego typu odstępstwa nie są wadami Pracy i nie upoważniają Klienta do składania reklamacji.
 2. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał Pracę.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Pracę wadliwą na adres Sprzedawcy. Celem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, Klient może również przesłać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zdjęcia przedstawiające wadę Pracy.
 4. Szkody powstałe na skutek użytkowania Pracy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, niezgodnego z instrukcjami Sprzedawcy korzystania z Pracy, czy też nieprawidłowego montażu Pracy, nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy. Instrukcje co do sposobu korzystania z Pracy lub jej montażu, o ile będzie to konieczne ze względu na specyfikację pracy, zostaną przekazane Klientowi na stronie Sklepu lub w formie pisemnej wraz z dostarczoną Pracą.

8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej Pracy lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§ 7 Zwrot towaru.

 1. Mając na uwadze treść § 3 pkt 2 Klient akceptuje, że Praca dostępna na stronie Sklepu jako „wykonywana na zamówienie“ a  będąca przedmiotem świadczenia, jest rzeczą nieprefabrykowaną, służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, która została wyprodukowana według specyfikacji Klienta podanej w zamówieniu. Stąd też w przypadku Pracy zakupionej za pośrednictwem Sklepu, czy za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku przewidzianym w § 6 regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy Klienta, bezzwłocznie po otrzymania przez Sprzedawcę zwracanej Pracy. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt doręczenia Pracy.
 4. § 8 Ochrona danych osobowych.
  1.   Dane osobowe Klienta udostępnione Sprzedawcy są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia, danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, czyli Bożka Rydlewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BOŻKA Bożena Rydlewska, ul. Świerkowa nr 36B, 25-208 Kielce, NIP: 6572160498; REGON: 369300319. Dane kontaktowe Administratora są następujące: bozka@bozka.com
 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zmówienia i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz złożenia zamówienia w ramach Sklepu, czy też skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania Umowy Sprzedaży w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje złożenia zamówienia bez zakładania konta w Sklepie, czy też za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej, wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia wykonania Umowy Sprzedaży. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

10.      Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

§ 9 Prawa autorskie.

 1. Sprzedawane przez Sklep Prace objęte są prawami autorskimi, przysługującymi
  Sprzedawcy. Klient, ani żadna inna osoba trzecia nie jest uprawniony, ani upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Prac, a także do organizowania wystawy Prac, czy ich upubliczniania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
  § 10 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy

Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl